Regulaminy


Uprawiając wędkarstow na wodach PZW należy przestrzegać:
1. Ustawy o rybactwie śródlądowym z dn. 18.04.1985r.
2. Rozporządzenia Ministra Roln. i Rozwoju Wsi z dn. 12.11.2001 (Dz.U.Nr 138)
3. Rozporządzenia o Parkach Narodowych
4. Rozporządzenia Wojewody z dn. 22.12.1999r. w sprawie obrębów ochronnych.
5. Regulaminu Amatorskiego Połowy Ryb
6. Innych ograniczeń i zakazów wydanych przez Okręg PZW Szczecin

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWY RYB ( od 2016 r.)

Rozdziały 
I. Wstęp 
II. Prawa wędkującego w wodach PZW 
III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW 
IV. Zasady wędkowania 
V. Dozwolone metody połowu 
VI. Ochrona ryb 
VII. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW 
VIII. Informacje końcowe 

I. WSTĘP 
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), zarówno zrzeszonych w Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców.  W wodach PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego i stosowne zezwolenie. 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW 

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa. 

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami. 

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce. 

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki. 

5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską. 

6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować: 
a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę. 
b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę. 

7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży w wieku do lat 14, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW. 

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW 

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie. 

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie. 

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko. 

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika. 

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności. 

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu  5 metrów od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa. 

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej. 

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną , ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu. 

IV. ZASADY WĘDKOWANIA 

1. Wędka 
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona: 
a/ jednym haczykiem z przynętą, albo 
b/ w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo 
c/ w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm. 
d/ przy połowie ryb spod lodu: 
- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo 
- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm 

2. Przynęty 
a/ Jako przynęty mogą być stosowane: 
- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne, 
- przynęty sztuczne. 

b/ Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/ : 
- zwierząt i roślin chronionych, 

- ryb i raków wymienionych w rozdziale IV,pkt.3,7

- ikry , 
c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym. 

d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery. 

e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /. 

3. Wędkowanie 
1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze PZW /, gdzie wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu /1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /. 

2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych. 

3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb. 

4. Ponadto wędkarzowi nie wolno: 
a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych, 
b/ sprzedawać złowionych ryb, 
c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska, 
d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne, 
e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu, 
f/ łowić metodą "szarpaka", 
g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody, 
h/ wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
i/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb, 
j/ kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej, 
k/ wędkować z mostów, 
l/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania. 

5. Złowione ryby ( z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub specjalistycznych workach karpiowych.W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

a) ryby łososiowate i lipienie, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. b) każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby. 

6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody. 

7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza , czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód. 

8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową. 

9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt. 

10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1mx1m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm. 

11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 3.5 


V. DOZWOLONE METODY POŁOWU 

1. Metoda gruntowo-spławikowa 
1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną. 

2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku. 
3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących: 

a/ łowiąc z brzegu - 10 m 
b/ między łodziami lub brodząc - 25 m 
c/ między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m 

2. Metoda spinningowa 
1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince. 

2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących: 
a/ łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m 
b/ łowiąc z łodzi - 50 m 

3. Metoda trolingowa 
1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych. 

2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących. 

4. Metoda muchowa 
1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów. 

2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących; 
a/ z brzegu lub brodząc – 25 m, 
b/ z łodzi – 50 m. 

5. Metoda podlodowa 
1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu. 

2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m. 

3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu. 

4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach. 

5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących. 

6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty. 

VI. OCHRONA RYB 
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego 
krańca płetwy ogonowej. 
2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 
- boleń do 40 cm 
- brzana do 40 cm 
- certa do 30 cm 
- głowacica do 70 cm 
- jaź do 25 cm 
- jelec do 15 cm 
- karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/ 
- kleń do 25 cm 
- lin do 25 cm 
- lipień do 30 cm 
- łosoś do 35 cm 
- miętus: 
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm 
b) w pozostałych wodach do 25 cm 
- okoń do 15 cm /za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia/ 
- pstrąg potokowy do 30 cm 
- rozpiór do 25 cm 
- sandacz do 50 cm 
- sapa do 25 cm 
- sieja do 35 cm 
- sielawa do 18 cm 
- sum do 70 cm 
- szczupak do 50 cm 
- świnka do 25 cm 
- troć do 35 cm 
- troć jeziorowa do 50 cm 
- węgorz do 60 cm 
- wzdręga do 15 cm 

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb: 

- boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia 
- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca 
- brzanka i brzana karpacka - od 1 stycznia do 31 grudnia 
- certa : 
a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 
listopada, 
b/ w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 
stycznia do 30 czerwca 
- głowacica od 1 marca do 31 maja 
- lipień od 1 marca do 31 maja 
- łosoś : 
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele, 
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, 

c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia. 
- miętus od 1 grudnia do końca lutego 
- pstrąg potokowy: 

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia, 

b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia 
- sieja od 1 października do 31 grudnia 
- sielawa 1 października do 31 grudnia 
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja 
- sapy od 1 kwietnia do 31 maja 
- sum: 
a/ w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 grudnia do 31 maja 
b/ w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca 
- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia 
- świnka od 1 stycznia do 15 maja 
- troć: 
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele, 

b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele 

c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia 
- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia 
- węgorz od 15 czerwca do 15 lipca 

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów  prawnie chronionych: 
- alosa, 
- babka czarnoplamka, 
- babka mała, 
- babka piaskowa,

- brzanka

- ciosa, 
- dennik, 
- głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy 
- igliczniowate - wszystkie gatunki, 
- jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy 
- kiełb białopłetwy, 
- kiełb Kesslera, 
- kozy-wszystkie gatunki, 
- kur rogacz, 
- minogi - wszystkie gatunki 
- parposz, 
- piekielnica, 
- piskorz, 
- pocierniec, 
- różanka, 
- strzebla błotna, 
- śliz, 
- taśmiak długi. 

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu. 

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk: 

1. W ciągu tygodnia /od poniedziałku do niedzieli/: 
- głowacica 1 szt. 

2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 / 
- sum 1 szt. 
- troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, /łącznie/ 2 szt. 
- lipień, pstrąg potokowy, /łącznie/ 3 szt. 
- brzana, karp /łącznie/ 3 szt. 
- lin 4 szt. 
- certa 5 szt. 
- węgorz 2 szt. 

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby. 

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby. 

9. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7. 

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego". 

11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW 

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez : 
a/ funkcjonariuszy Policji, 
b/ strażników Państwowej Straży Rybackiej, 
c/ strażników Społecznej Straży Rybackiej, 
d/ strażników Straży Ochrony Mienia PZW, 
e/ strażników Państwowej Straży Łowieckiej, 
f/ strażników Straży Leśnej, 

g/ strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych, 
h/ funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
i / uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach. 

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty. 

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW. 

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE 

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym: 

- Ustawy Prawo Wodne, 
- Ustawy Prawo o ochronie środowiska, 
- Ustawy o rybactwie śródlądowym, 
- Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 
- Ustawy o lasach, 
- Ustawy o ochronie przyrody, 
- Ustawy o ochronie zwierząt, 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin, 
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz 
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, 
(z późniejszymi zmianami). 

Regulamin wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2016 r.  na mocy Uchwały Nr 74 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 28.03.2015 r.

ZASADY WĘDKOWANIA

Wymiary ochronne ryb - obowiązujące na wodach Okręgu PZW Szczecin:

- pstrąg potokowy do 35 cm.

- lipień do 35 cm.

 - płoć do 15 cm /tylko w jeziorach Stara Dobrzyca i Czarnogłowy Duże i Średnie, w pozostałych wodach bez wymiaru ochronnego/.

* Pozostałe wymiary i okresy ochronne ryb, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, patrz strona PZW Szczecin ZASADY WĘDKOWANIA – „Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb”

Limity ilościowe /dobowe/ - obowiązujące na wodach PZW Szczecin:

- limit dzienny możliwy do zabrania z łowiska pstrąga potokowego i lipienia - łącznie 2 szt.

- całkowity zakaz zabierania z łowiska łososia - zakaz zabierania: pstrąga potokowego, troci wędrownej i lipienia złowionych na przynęty roślinne i zwierzęce

* Pozostaje limity ilościowe, patrz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Stały zakaz spinningowania na rzece Świniec /w Kamieniu Pom./ od 01.01 - 30.04.

W obwodzie rybackim Rzeki Odry Nr 5 wprowadza się dodatkowo ograniczenia w wędkowaniu, zmierzające do ograniczenia połowu metod. tzw. „SZARPAKA”

Zakaz dociążania zestawu spinningowego dodatkowym obciążeniem  powyżej 20 g /cały rok/. Zakaz nie dotyczy tzw. Metody DROP SHOT,

Zakaz spinningowania w okresie od 01.01 do 30.04. na wyznaczonych obszarach :

Odra Zachodnia – od Wyspy Zielonej do granicy obwody na Trasie Zamkowej.
Kanał Parnicki w granicach obwodu.
Odra Zachodnia – od ujścia Kanału Leśnego /Odyniec/ i Kanału Kurowskiego do linii wysokiego napięcia w odległości o k. 300m. poniżej mostu drogowo-kolejowego przy Dziewokliczu.
Odra Zachodnia – od mostu na Autostradzie Berlin-Szczecin do śluzu Kanału Żeglińskiego przekop na wysokości Siadło Dolne.
Odra Wschodnia i Cegielinka – od mostu Cłowego do mostu kolejowego w Podjuchach.
UWAGA - do obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5 nie wlicza się: jezioro Portowe, Kanał Rybny, Kanał Regaliczka.

Podstawa : Uchwała Nr 67/07r. z dnia 10.09.07r.

- SANDACZ - wymiar ochronny do 45 cm (dot. wyłącznie obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5)

- SZCZUPAK - wymiar ochronny do 45 cm (dot. wyłącznie obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5)

Podstawa: 1. Uchwała Nr 234 Zarządu Głównego PZW (z dnia 05 października 2013r.)

2. Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie Nr 17/2013 (z dnia 07 października 2013r.)

Obręby ochronne utworzone na wodach obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5

W niżej wymienionych obszarach obowiązuje całkowity zakaz połowu od 01.01 . 15.05.

1.   ODRA Zachodnia - 2 km w górę od Przekopu Klucz - Ustowo (Skośnica) – 2000 m.

2.   MIĘDZYODRZE - 2 rozlewiska na północ od autostrady - całe

3.   MIĘDZYODRZE - Kanał Obnica na południe od śluzy przy Przekopie Klucz-Ustowo- 400 m.

4.   ODRA Wschodnia - Kanał Klucki na zachód m. Szczecin – Klucz – na całej długości.

5.  REGALICA - Kanał Cegielinka na zachód od m. Szczecin – Zdroje – na całej długości.

Obręby ochronne utworzone na wodach obwodu rybackiego Rzeki Rega nr 14

1. Od jazu stałego w miejscowości Gryfice do mostu betonowego – GRYFICE - całoroczny zakaz wędkowania.

2. Przy urządzeniach śluzy piętrzącej w Trzebiatowie – Trzebiatów - zakaz wędkowania od 01 maja do 30 lipca oraz od 01 września do 15 lutego.

3. Od stacji pomp  „Rega” ( biała pompa) w rejonie miejscowości Trzebusz do mostu drogowego w Mrzeżynie – Trzebiatów - zakaz wędkowania od 20 marca do 31 maja.

W Okręgu PZW w Szczecinie wyznaczono wody, na których obowiązują ograniczenia zawarte w „Wykazie wód krainy pstrąga i lipienia”, patrz WYKAZ WÓD -  Rzeki górskie.

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE MORSKIM.

Wędkarstwo morskie zorganizowane w Międzynarodowej Federacji Morskiego
Wędkarstwa Sportowego – FIPS-M składa się z 16 dyscyplin wędkarskich
zblokowanych w czterech grupach:
I łowienie brzegowe 3 dyscypliny
II łowienie z łodzi 6 dyscyplin
III łowienie oceaniczne „ Big Game Fishing” 6 dyscyplin
IV zawody rzutowe 1 dyscyplina
Ponizszy regulamin dotyczy najczęściej uprawianych w Bałtyku trzech dyscyplin
morskich:
- łowienie brzegowe z plazy,
- łowienie z dryfującej łodzi (jednostki pływającej) na przynęty naturalne,
- łowienie z dryfującej łodzi (jednostki pływającej) na przynęty sztuczne.
1. PRZEPISY OGÓLNE.
1.1. Terenem zawodów jest morze (wody wchodzące w skład Polskich Obszarów
Morskich oraz morze otwarte), w których łowi się z brzegu, plazy, łodzi lub
kutra (jednostek pływających dopuszczonych do pływania z wędkarzami na
otwartym morzu).
1.2. Kazdy uczestnik zawodów musi znać aktualne wymiary i okresy ochronne ryb
występujących na łowisku oraz posiadać aktualne uprawnienia do wędkowania
(licencje).
Kazdy zawodnik powinien posiadać odpowiedni sprzęt do mierzenia ryb,
wypychania haczyków, zabijania ryb oraz ich przechowywania.
1.3. W przypadkach wątpliwych co do gatunku ryby nalezy po jej wypięciu, przed
zabiciem sprawę zgłosić sędziemu i dopiero po aprobacie rybę przeznaczoną do
zabrania nalezy natychmiast zabić. Wymiarowych ryb nie będących pod ochroną
nie wolno z powrotem wpuszczać do łowiska.
1.4. Niewymiarowe, lub będące pod ochroną ryby nalezy po wypięciu natychmiast
wypuścić do łowiska.
1.5. Przy lądowaniu ryby mozna skorzystać z pomocy sędziego, innego zawodnika lub
członka załogi kutra.
1.6. Sprzęt wędkarski nalezy tak uzywać, by nie zagrazać innym osobom.
1.7. Uczestnika, który w sposób widoczny z powodu uzycia narkotyków, alkoholu
itp. Nie potrafi bezpiecznie posługiwać się sprzętem nalezy wyłączyć z biezącej
tury i zdyskwalifikować.

2. ŁOWIENIE I OBCHODZENIE SIĘ Z RYBAMI.
2.1. Początek i koniec łowienia następuje wyłącznie na sygnał sędziego.
Niedopuszczalne jest łowienie przed lub po sygnale. Wykroczenie przeciw tej
zasadzie, po pierwszym upomnieniu, prowadzi do dyskwalifikacji.
2.2. Złowione ryby nalezy przechowywać w stanie czystym w odpowiednich
pojemnikach.
2.3. Przynęty muszą być zakładane na haczyk przez zawodnika samodzielnie.
2.4. W czasie holu zabroniona jest obca pomoc, az do momentu kiedy ryba znajdzie
się w poblizu sprzętu do lądowania.
2.5. Wszystkie złowione ryby przeznaczone do zabrania muszą być natychmiast
uśmiercone.
2.6. Jeśli w czasie jednej godziny zawodnik dowiedzie, ze jego stanowisko jest
szczególnie upośledzone (sieci rybackie, wyjątkowe mielizny, zakotwiczone
łodzie itp.) moze nastąpić wymiana stanowiska na zapasowe. Nie następuje
jednak zadne wyrównanie czasowe. Powyzsze dotyczy jedynie łowienia z brzegu.
2.7. Opuszczenie stanowiska przez zawodnika dozwolone jest po powiadomieniu
sędziego względnie zawodnika sąsiedniego.
2.8. Zawodnik jest zobowiązany przy wszelkich przerwach w łowieniu (zmiana miejsc,
zmiana stanowiska, kutra itp.) wyjąć swój zestaw z wody. Na polecenie sędziego
zawodnik musi pozostać na stanowisku dopóki sędzia nie zarejestruje
dotychczasowego połowu.
2.9. Stosowanie innych niz dozwolone środków połowu powoduje dyskwalifikację.
2.10. Lądowanie ryby ma pierwszeństwo. Inni uczestnicy powinni zrobić miejsce
holującemu rybę i nie przeszkadzać. Przy równoczesnym holowaniu kilku ryb
zawodnicy powinni się nawzajem porozumiewać i ułatwiać sobie wyholowanie
zdobyczy.
2.11. Złowione ryby pozostają w gestii organizatora.
2.12. Ryby mogą być przedstawione Komisji wypatroszone (bez obcinania głów
i manipulowania długością). Decyzja o patroszeniu lub niepatroszeniu nalezy
do organizatora

3. SPRZĘT.
3.1. Nakazane jest łowienie przy pomocy wędziska i kołowrotka.
3.2. Rodzaj kołowrotka dowolny, zakazane jest uzywanie w czasie rzutu, prowadzenia
i holu obcej energii poza siłą mięśni zawodnika.
3.3. Długość wędziska dowolna. Wędzisko musi posiadać co najmniej trzy przelotki
oraz jedną szczytową. Przy łowieniu z łodzi wędzisko nie moze przekraczać 4,5
metra długości.
3.4. Dozwolone jest stosowanie sprzętu do lądowania jak osęki, podbieraki itp.
3.5. Zezwala się na posiadanie zmontowanego z kołowrotkiem wędziska
zapasowego, ale bez przyponu i tak zabezpieczonego by nic nie przeszkadzało
innym uczestnikom.
3.6. Zezwala się na stosowanie przyponu metalowego.
3.7. Zabrania się stosowania preparatów zapachowych (atraktorów) nęcących ryby.
Nie dotyczy to zapachu własnego przynęt miękkich (twistery, rippery itp.). W
przypadkach wątpliwych sędzia moze zarządzić pobrania próby przynęty do
analizy.

4. ŁOWIENIE BRZEGOWE Z PLAŻY.
4.1. W zalezności od ustaleń organizatora łowi się przy pomocy jednej lub dwóch
wędek.
4.2. Kazda wędka uzbrojona moze być maksymalnie w dwa przypony z pojedynczymi
haczykami.
4.3. Nakazane jest łowienie gruntowe. Cięzarek musi posiadać masę min. 100 g.
4.4. Wszelkie spławiki, kule wodne itp. są zakazane.
4.5. Obok dozwolonych przynęt naturalnych (dostarczonych wyłącznie przez
organizatora) wolno na przyponikach stosować optyczne środki nęcące takie
jak: wirujące skrzydełka, kolorowe perełki (tak pływające, jak i tonące)
o maksymalnej wielkości 15 mm, kolorowe pióra, elementy fosforyzujące itp.
Przyponikiem nazwano tą część przyponu ( bocznika ), do którego
przymocowany jest haczyk. Przyponik nie moze przekraczać 35 cm długości.
W kazdym przypadku na haczyku moze znajdować się tylko przynęta naturalna.
Wolno stosować na haczyku dodatkowo gumkę lub inny patent do
zabezpieczenia przynęty przed spadnięciem, nie moze on jednak być ruchomy,
by nie spełniać roli dodatkowego wabika.
4.6. Uzywane do połowu zyłki (monofil) muszą posiadać minimalna średnicę:
4.7. Linka główna i zyłki przyponików – minimum 0,30 mm.
4.8. Linka strzałowa i przypon - minimum 0,50 mm .
4.9. Koniczne linki z częścią strzałową o średnicy 0,50 mm są dopuszczone jeśli
część linki głównej ma średnicę nie mniejszą niŜ 0,28 mm.
4.10. Przy stosowaniu plecionek wymaga się by:
4.11. Linka główna i linki przyponików – miały min. 6 kg wytrzymałości.
4.12. Linka strzałowa i przypon – miały min. 16 kg wytrzymałości.
4.13. Długość linki strzałowej musi być tak dobrana, by w momencie rzutu, na szpuli
kołowrotka znajdowały się co najmniej trzy pełne nawinięcia linki.
4.14. Ze względów bezpieczeństwa dopuszcza się jedynie rzut z nad głowy.
4.15. Odstępy pomiędzy wędkarzami lub przeszkodami znajdującymi się w wodzie
muszą wynosić minimum 25 metrów.
4.16. Przy łowieniu i holowaniu ryby zabronione jest wchodzenie do wody.
4.17. Przy wyrzucie i lądowaniu mozna chwilowo wejść do wody ale nie głębiej niz
do wysokości kolan.
4.18. Zezwala się na przygotowanie dowolnej liczby przyponów z przynętami.
4.19. Jeśli zawody odbywają się w ciemności, zaleca się stosowanie źródeł światła, ale
w taki sposób by silny strumień światła nie raził sąsiadów lub nie był skierowany
na pełne morze i nie zakłócał ruchu statków.
4.20. Przy łowieniu na dwie wędki, po sygnale końcowym musi być wyciągnięta z
wody ostatnia wędka. Pierwszą nalezy wyciągnąć przed końcowym sygnałem.
4.21. Stojak do wędek musi być umieszczony na suchym lądzie koło tabliczki z
numerem, mniej więcej w środku stanowiska, zapewniając statyczność wędki
przy silnym wietrze.
4.22. Wielkość cięzarka (minimum 100 g) i kształt muszą być tak dobrane, by nawet
przy silnym wietrze i prądzie, zestaw nie